Porsche Design P 9981 from BlackBerry - אפשרויות אבטחת דפדפן

background image

תויורשפא

תחטבא

ןפדפד

םא

ןובשח

ראודה

ינורטקלאה

ךלש

שמתשמ

ב

-

BlackBerry Enterprise Server

,

ןכתיי

אלש

לכות

תונשל

תא

תויורשפא

החטבאה

לש

ןפדפדה

.

םא

הנשת

תורשפא

תחטבא

ןפדפד

,

םימושיי

םירחא

ןופלטב

םכחה

BlackBerry

םישגינש

תרשל

םייושע

תויהל

םיעפשומ

.

תורשפא

רואית

רשפא

SSL 3.0

ןייצ

םא

ןפדפדה

ךלש

לבקמ

ירוביח

SSL

.

םא

אל

תרחב

תורשפאב

וז

,

ושוריפ

ןפדפדהש

ךלש

רשפאמ

ירוביח

TLS

דבלב

.

השרה

אשמ

ןתמו

שדחמ

אל

חטבואמ

ןייצ

םא

ןפדפדה

ךלש

לבקמ

םירוביח

םיתרשל

םירשפאמש

אשמ

ןתמו

שדחמ

אל

חטבואמ

.

םא

אל

ןמסת

תורשפא

וז

,

ןכתיי

אלש

לכות

תשגל

ירתאל

טנרטניא

םימיוסמ

.

ךירדמ

שמתשמל

ןפדפד

171

background image

תורשפא

רואית

תמצוע

הנפצה

ןייצ

םא

ןפדפדה

ךלש

לבקמ

חלושו

קר

םינותנ

םינפצומה

תועצמאב

הנפצה

לש

128

תויביס

.

ידכ

לבקל

חולשלו

קר

םינותנ

םיחטבואמה

תועצמאב

תנפצה

128

-

תויביס

,

הנש

הדש

הז

ךרעל

קזח

דבלב

.

ידכ

לבקל

חולשלו

םינותנ

םינפצומה

תועצמאב

הנפצה

לש

128

תויביס

וא

הנפצה

לש

56

תויביס

,

הנש

הדש

הז

ל

רשפא

שלח

.

קזוח

םתירוגלא

ןייצ

םא

ןפדפדה

לבקמ

םינותנ

םע

םימתירוגלא

םישלח

וא

לבקמ

קר

םינותנ

םע

םימתירוגלא

םיקזח

.

לככ

םתירוגלאהש

קזח

רתוי

,

ךכ

תייווח

השילגה

תחטבואמ

רתוי

.

ידכ

לבקל

םינותנ

םע

םימתירוגלא

םישלח

,

הדשב

הז

רחב

תורשפאב

רשפא

שלח

.

ידכ

לבקל

םינותנ

םע

םימתירוגלא

םיקזח

דבלב

,

הדשב

הז

רחב

תורשפאב

קזח

דבלב

.

ידכ

גצותש

השקב

לבקל

םינותנ

םע

םימתירוגלא

םישלח

,

הדשב

הז

רחב

תורשפאב

גצה

השקב

.

םאתהב

תויורשפאל

רידגהש

להנמ

תכרעמה

,

ןכתיי

אלש

היהי

ךתורשפאב

תונשל

תורשפא

וז

.

יגירח

תרש

גצה

תמישר

םיתרש

ילעב

תויעב

םירושיא

תלביקש

.

ידכ

קיספהל

ןתמ

תורשפא

רוביח

רתאל

טנרטניא

לעב

תייעב

רושיא

,

ןמס

תא

תגירח

תרשה

.

שקה

לע

שקמה

<

קחמ

.

עדימ

רושק

לוהינ

החטבאה

ןפדפדב

,

172

לוהינ

החטבאה

ןפדפדב

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

תורדגה

החטבא

תומדקתמ

<

TLS

.

3

.

רדגה

תא

תויורשפא

החטבאה

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

עדימ

רושק

תויורשפא

תחטבא

ןפדפד

,

171

תפסוה

תרש

ןכות

ןמיהמ

םא

ןובשח

ראודה