Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Czas wyświetlany w smartfonie jest nieprawidłowy

background image

Czas wyświetlany w smartfonie jest nieprawidłowy

1. Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.
2. Naciśnij klawisz

> Ustaw czas.

Podręcznik użytkownika

Zegar

217

background image

3. Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:

• Jeśli w polu Aktualizuj czas wybrano opcję Automatycznie, naciśnij klawisz

> Aktualizuj czas.

• Podczas podróży do innej strefy czasowej skonfiguruj ustawienia w polu Strefa czasowa, aby wyświetlana data/

godzina była właściwa dla tej strefy.

• Jeśli smartfon BlackBerry znajduje się na obszarze, gdzie dokonano niedawno zmiany czasu na letni lub zimowy,

lub jeśli przekroczono granicę strefy czasowej, należy zaktualizować dane dotyczące czasu w smartfonie. Aby
zaktualizować dane strefy czasowej, naciśnij klawisz

> Pobierz aktualizacje stref czasowych. Aby funkcja ta

mogła być obsługiwana, twój plan taryfowy usług bezprzewodowych musi zawierać usługi danych (takie jak
wiadomości e-mail czy przeglądarka). Jeśli twoje konto e-mail korzysta z serwera BlackBerry Enterprise Server,
aktualizacja danych dotyczących strefy czasowej może nie być możliwa. Więcej informacji na ten temat można
uzyskać u administratora.

Informacje pokrewne

Wyświetlanie drugiej strefy czasowej na zegarze,

214

Ustawianie daty i godziny,

214

Podręcznik użytkownika

Zegar

218