Porsche Design P 9981 from BlackBerry - หยุดการแสดงคำแนะนำตัวสะกดในรายการที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณพิมพ์

background image

หยุดการแสดงคำแนะนำตัวสะกดในรายการที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณพิมพ

ตามคาดีฟอลต หากคุณเริ่มตนพิมพคาผสมตัวอักษรที่สมารทโฟน BlackBerry ของคุณไมรูจัก คำแนะนำตัวสะกด หากมี จะปรากฏเปนตัวหนาในรายการที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณพิมพ

1.

คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2.

คลิก การพิมพและภาษา > การพิมพ

3.

สำหรับแปนพิมพ ใหคลิก ตัวเลือกสไตลขั้นสูง

4.

ลางชองทำเครื่องหมาย การสะกด

5.

กดปุม

> บันทึก