Porsche Design P 9981 from BlackBerry - เปลี่ยนการควบคุมโดยผู้ปกครอง

background image

เปลี่ยนการควบคุมโดยผูปกครอง

1.

คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2.

คลิก การรักษาความปลอดภัย > เปดการควบคุมโดยผูปกครอง

3.

เปลี่ยนแปลงตัวเลือกของคุณ

4.

กดปุม

> บันทึก

5.

ปอน PIN สี่หลักของคุณ คลิก ตกลง

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ฉันลืม PIN สำหรับการควบคุมโดยผูปกครอง,

326