Porsche Design P 9981 from BlackBerry - เปลี่ยนอัตราการรีเฟรชรายการเพิกถอนใบรับรอง

background image

เปลี่ยนอัตราการรีเฟรชรายการเพิกถอนใบรับรอง

1.

คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2.

คลิก การรักษาความปลอดภัย > การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง > ที่จัดเก็บคีย

3.

ในสวน สถานะใบรับรอง ใหเปลี่ยนฟลด หมดอายุหลังจาก

4.

กดปุม

> บันทึก

สมารทโฟน BlackBerry ของคุณจะดาวนโหลดสถานะการเพิกถอนใหมโดยอัตโนมัติ เมื่อสมารทโฟนของคุณใชรายการที่จัดเก็บคียกับสถานะที่อยูในชวงกอนเวลาที่กำหนดซึ่งคุณตั้งคาไว