Porsche Design P 9981 from BlackBerry - เปลี่ยนแปลงความถี่ที่โปรไฟล์หน่วยงานผู้ออกใบรับรองจะตรวจสอบสถานะใบรับรอง

background image

เปลี่ยนแปลงความถี่ที่โปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรองจะตรวจสอบสถานะใบรับรอง

คุณอาจสามารถเปลี่ยนแปลงความถี่ที่โปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรองจะตรวจสอบสถานะใบรับรองของตนเอง ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับหนวยงานของคุณ หากใบรับรองกำลังจะหมดอายุลงในเร็วๆ นี้ คุณ

สามารถลงทะเบียนใหมกับโปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรองเพื่อรับใบรับรองที่อัปเดต

1.

คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2.

คลิก การรักษาความปลอดภัย > การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง > การลงทะเบียนใบรับรอง

3.

เปลี่ยนฟลด ชวงการตรวจสอบสถานะใบรับรอง

4.

กดปุม

> บันทึก