Porsche Design P 9981 from BlackBerry - เหตุผลการเพิกถอนคีย์ PGP

background image

เหตุผลการเพิกถอนคีย PGP

เหตุผล

คำอธิบาย

ไมรูจัก

เหตุผลการเพิกถอนใบรับรองไมตรงกับเหตุผลใดๆ ที่กำหนดลวงหนา

ถูกแทนที่

คีย PGP ใหมแทนคีย PGP ที่มีอยู

คียไมสมบูรณ

บุคคลที่ไมใชผูไดรับคียอาจเปดเผยคาไพรเวตคีย

คียหยุดทำงาน

ไมใชคีย PGP อีกตอไป

ID ผูใชไมถูกตอง

ขอมูลผูใชของคีย PGP ไมถูกตอง

ตัวเลือกสำหรับใบรับรองและคีย PGP
เปลี่ยนชื่อที่แสดงของใบรับรองหรือคีย PGP

1.

คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2.

คลิก การรักษาความปลอดภัย > การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง > ใบรับรอง หรือ คีย PGP

3.

ไฮไลตใบรับรองหรือคีย PGP

4.

กดปุม

> เปลี่ยนปายกำกับ

5.