Porsche Design P 9981 from BlackBerry - เปลี่ยนใบรับรองหรือคีย์การเซ็นชื่อและการเข้ารหัสของคุณ

background image

เปลี่ยนใบรับรองหรือคียการเซ็นชื่อและการเขารหัสของคุณ

สมารทโฟน BlackBerry ของคุณใชใบรับรองหรือคีย PGP เพื่อเขารหัสขอความในโฟลเดอรรายการที่ถูกสง และรวมใบรับรองการเขารหัสหรือพับลิกคีย PGP ของคุณในขอความที่คุณสง

เพื่อใหผูรับสามารถเขารหัสขอความตอบกลับได

1.

คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2.

คลิก การรักษาความปลอดภัย > S/MIME หรือ PGP

3.

เปลี่ยนฟลด ใบรับรอง หรือฟลด คียดีฟอลต

4.

กดปุม

> บันทึก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ไมมีตัวเลือกการเซ็นชื่อและการเขารหัสบางตัวเลือกในสมารทโฟนของฉัน,

112