Porsche Design P 9981 from BlackBerry - เกี่ยวกับการซิงโครไนซ์และการปรับให้ตรงกัน

background image

การซิงโครไนซอีเมล
เกี่ยวกับการซิงโครไนซและการปรับใหตรงกัน

คุณสมบัติการซิงโครไนซขอมูลแบบไรสายและการปรับอีเมลใหตรงกันแบบไรสายออกแบบขึ้นเพื่อซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอร (ผูติดตอ รายการบันทึกปฏิทิน งาน และบันทึกชวยจำ) และ

ปรับอีเมลใหตรงกันระหวางสมารทโฟน BlackBerry ของคุณกับแอปพลิเคชันอีเมลบนคอมพิวเตอรของคุณผานเครือขายไรสาย
ในบางกรณี หากสมารทโฟนของคุณไมรูจักฟลดในผูติดตอ รายการบันทึกปฏิทิน หรือบัญชีอีเมล ขอมูลหรืออีเมลบางรายการจะไมสามารถซิงโครไนซหรือปรับใหตรงกันได
หากไมมีการซิงโครไนซขอมูลแบบไรสายในสมารทโฟนของคุณ หรือคุณปดคุณสมบัตินี้ คุณสามารถใช BlackBerry Desktop Software เพื่อซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรของคุณ

ได สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่วิธีใชใน BlackBerry Desktop Software
Research In Motion ขอแนะนำใหคุณสรางและบันทึกไฟลสำรองขอมูลไวในคอมพิวเตอรเปนประจำ โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนการอัปเดตซอฟตแวร การจัดเตรียมไฟลสำรองขอมูลที่เปน

ปจจุบันไวในคอมพิวเตอรจะชวยใหคุณสามารถกูคืนขอมูลในสมารทโฟนไดในกรณีที่สมารทโฟนสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากสาเหตุที่ไมสามารถคาดการณได

คูมือผูใช

ขอความ

91