Porsche Design P 9981 from BlackBerry - รายงานสแปมที่ส่งไปยังบัญชี Google Mail ของคุณ

background image

รายงานสแปมที่สงไปยังบัญชี Google Mail ของคุณ

เมื่อคุณรายงานขอความ Google Mail เปนสแปม ขอความดังกลาวจะถูกลบออกจากสมารทโฟน BlackBerry ของคุณ เมื่อคุณรายงานขอความที่เปนสวนหนึ่งของการสนทนา ขอความ

ทั้งหมดในการสนทนาจะถูกรายงานเปนสแปมดวย

1.

คลิกไอคอน ขอความ บนหนาจอหลัก

2.

ไฮไลตขอความหรือการสนทนา Google Mail

3.

กดปุม

> รายงานสแปม

4.

คลิก ใช หากจำเปน