Porsche Design P 9981 from BlackBerry - กำหนดเวลาการประชุมหรือการนัดหมาย

background image

กำหนดเวลาการประชุมหรือการนัดหมาย

กอนที่คุณจะเริ่มตน: ในการเชิญผูเขารวมเขาประชุม บัญชีอีเมลที่ทำงานของคุณตองใช BlackBerry Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้

1.

คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอหลัก

2.

กดปุม

> การนัดหมายใหม

3.

พิมพขอมูลการประชุมหรือการนัดหมาย
• ในการเชิญผูเขารวมเขาประชุม ใหกดปุม

> เชิญผูเขารวม คลิกที่ผูเขารวม

4.

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:
• ในการสงการเชิญเขารวมประชุมใหกับผูเขารวมที่คุณเชิญ ใหกดปุม

> สง

• ในการบันทึกการนัดหมาย ใหกดปุม

> บันทึก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ปดสมารทโฟนของคุณ,

283

ฉันไมสามารถกำหนดเวลาการนัดหมายที่มีระยะเวลานานหลายวันได,

175

ฉันไมสามารถตั้งคาบางฟลดในขณะกำหนดเวลาการนัดหมาย,

175