Porsche Design P 9981 from BlackBerry - ตั้งค่าการเตือนในปฏิทิน

background image

ตั้งคาการเตือนในปฏิทิน

คุณสามารถตั้งคาการเตือนในปฏิทินเพื่อใหแจงเมื่อถึงวันและเวลาที่กำหนดไว การกำหนดการเตือนในปฏิทินจะไมเปลี่ยนแปลงการเตือนทั่วไปของคุณในแอปพลิเคชันนาฬิกา เนื่องจากการตั้งคาเสียง

การเตือนจะใชรวมกันกับการเตือนในแอปพลิเคชันปฏิทินและนาฬิกา การเปลี่ยนการตั้งคาเสียงการเตือนจะมีผลกับการเตือนในแอปพลิเคชันทั้งคู

1.

คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอหลัก

2.

กดปุม

> การเตือนใหม

3.

พิมพขอมูลการเตือน

4.

หากคุณตองการใหการเตือนเกิดซ้ำ ใหเปลี่ยนฟลด การเกิดซ้ำ

5.

กดปุม

> บันทึก

คูมือผูใช

ปฏิทิน

168