Porsche Design P 9981 from BlackBerry - เปิดหรือปิดไฟวิดีโอ

background image

เปดหรือปดไฟวิดีโอ

ในสภาพที่มีแสงนอย ไฟวิดีโอจะชวยปรับปรุงคุณภาพของวิดีโอที่คุณบันทึก

1.

คลิกไอคอน มีเดีย > ไอคอน กลองวิดีโอ บนหนาจอหลัก

2.

คูมือผูใช

มีเดีย

135

background image

กดปุม

> ตัวเลือก

3.

เลือกหรือลางชองทำเครื่องหมาย ไฟวิดีโอ

4.

กดปุม

> บันทึก