Porsche Design P 9981 from BlackBerry - ใช้รูปภาพเป็นวอลล์เปเปอร์ของสมาร์ทโฟน

background image

ใชรูปภาพเปนวอลลเปเปอรของสมารทโฟน

1.

คลิกไอคอน มีเดีย > ไอคอน รูปภาพ บนหนาจอหลัก

2.

เบราสไปที่รูปภาพ

3.

กดปุม

> ตั้งคาเปนวอลลเปเปอร

ขอมูลที่เกี่ยวของ

การแสดงผลของฉันเปลี่ยนแปลง,

216