Porsche Design P 9981 from BlackBerry - สลับอุปกรณ์ที่ใช้ เทคโนโลยี Bluetooth ที่จับคู่กันระหว่างใช้สาย

background image

สลับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ที่จับคูกันระหวางใชสาย

กอนที่คุณจะเริ่มตน: ในการดำเนินการนี้ คุณตองเปดเทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth

ในระหวางการโทร ใหกดปุม

> เปดใช <อุปกรณ Bluetooth>

ขอมูลที่เกี่ยวของ

เปดหรือปดเทคโนโลยี Bluetooth,

260