Porsche Design P 9981 from BlackBerry - รับสายซ้อนสายที่สอง

background image

รับสายซอนสายที่สอง

คุณสมบัตินี้อาจไมไดรับการสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการอุปกรณไรสายและเครือขายไรสายของคุณ

ในระหวางการโทร ใหกดปุม
• หากตองการรับสายเรียกเขา และพักสายปจจุบันไวกอน ใหคลิก รับสาย - พักสายปจจุบัน
• หากตองการรับสายเรียกเขาและวางสายปจจุบัน ใหคลิก รับสาย - ตัดสายปจจุบัน

ในการกลับไปรับสายแรก กดปุม

> สลับ หรือ แฟลช