Porsche Design P 9981 from BlackBerry - การโทรฉุกเฉิน

background image

เกี่ยวกับการโทรฉุกเฉินและโหมดโทรกลับเบอรฉุกเฉิน

หากคุณอยูภายนอกพื้นที่ครอบคลุมบริการไรสายและสัญลักษณแสดง

ปรากฏขึ้นที่ดานบนของหนาจอ คุณสามารถโทรไดเฉพาะหมายเลขฉุกเฉินเทานั้น สมารทโฟน

BlackBerry ของคุณออกแบบขึ้นเพื่อโทรหมายเลขฉุกเฉินแมแตตอนถูกล็อค สมารทโฟนของคุณออกแบบขึ้นเพื่อโทรออกหมายเลขฉุกเฉินแมแตตอนไมไดใสซิมการดไดดวย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

รุนสมารทโฟนของคุณและเครือขายไรสายที่สมารทโฟนของคุณเชื่อมตอ หากการเชื่อมตอไปยังเครือขายไรสายถูกปดเมื่อคุณเริ่มการโทรหมายเลขฉุกเฉิน สมารทโฟนของคุณไดรับการออกแบบให

เชื่อมตอกับเครือขายไรสายโดยอัตโนมัติ คุณสามารถโทรหมายเลขฉุกเฉินไดโดยพิมพหมายเลขฉุกเฉินที่เปนทางการเทานั้น (ยกตัวอยางเชน 911 หรือ 112)
หมายเหตุ: คุณไมควรเชื่อถือสมารทโฟนไรสายใดๆ เพียงอยางเดียวในการสื่อสารที่มีความสำคัญ รวมถึงเหตุฉุกเฉินทางการแพทย หมายเลขฉุกเฉินอาจแตกตางกันในแตละพื้นที่ และการโทร

หมายเลขฉุกเฉินอาจถูกบล็อคหรือถูกขัดขวางจากปญหาเครือขาย สภาพแวดลอม หรือคลื่นสัญญาณรบกวน
หากสมารทโฟนของคุณเชื่อมตอกับเครือขาย CDMA เมื่อคุณวางสายโทรหมายเลขฉุกเฉิน สมารทโฟนของคุณจะเขาสูโหมดโทรกลับเบอรฉุกเฉิน โหมดนี้จะชวยใหผูใหบริการโทรกลับมาที่คุณ

หรือคนหาตำแหนงของคุณโดยประมาณได โหมดโทรกลับเบอรฉุกเฉินจะใชงานได 5 นาที หรือจนกวาคุณจะทำการโทรที่ไมใชหมายเลขฉุกเฉิน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ

เมื่ออยูในโหมดโทรกลับเบอรฉุกเฉิน คุณจะไมสามารถสงหรือรับขอความหรือเบราสเว็บเพจได
หากสมารทโฟนสนับสนุน GPS และคุณโทรฉุกเฉิน ผูใหบริการฉุกเฉินอาจสามารถใชเทคโนโลยี GPS เพื่อคนหาตำแหนงของคุณโดยประมาณได
ขอมูลที่เกี่ยวของ

เกี่ยวกับเทคโนโลยี GPS,

การโทรฉุกเฉิน

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:
• หากแปนพิมพหรือสมารทโฟน BlackBerry ของคุณไมไดล็อค จากหนาจอหลัก ใหกดปุม

พิมพหมายเลขฉุกเฉิน กดปุม

• หากสมารทโฟนของคุณถูกล็อคดวยรหัสผาน ใหกดปุม

> ฉุกเฉิน กดปุม

• หากแปนพิมพของคุณล็อคอยู ใหกดปุม

ที่อยูทางดานบนของสมารทโฟนของคุณ กดปุม

พิมพหมายเลขฉุกเฉิน กดปุม

ระดับเสียง

ปรับระดับเสียง