Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Sử dụng đồng hồ bấm giờ

background image

Sử dụng đồng hồ bấm giờ

1.

Trên màn hình chính hoặc trong thư mục ng dng, hãy nhấp vào biểu tượng Đng h.

2.

Bấm phím

> Đng hbm gi.

3.

Nhấp vào biểu tượng bt đu/dng.
• Để ghi thời gian ghép, hãy nhấp vào biểu tượng ghép.
• Để dừng ghi giờ, hãy nhấp vào biểu tượng bt đu/dng.
• Để gửi kết quả trong một tin nhắn, hãy bấm phím

> Gi kết qu. Nhấp vào một loại tin nhắn.