Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Thay đổi tùy chọn trình chiếu

background image

Thay đổi tùy chọn trình chiếu

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Đa phương tin.

2.

Bấm phím

> Tùy chn đa phương tin.

• Để thay đổi số giây giữa các trang trong một trình chiếu, hãy thay đổi trường Chu kỳ hin thtrang.
• Để thay đổi kiểu chuyển đổi trang đươc sử dụng, hãy thay đổi trường Chuyn đi trình chiếu.

3.

Bấm phím

> Lưu.

Hướng dẫn sử dụng

Đa phương tiện

156