Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Xem ảnh dưới dạng trình chiếu

background image

Xem ảnh dưới dạng trình chiếu

Một trình chiếu hiển thị tất cả ảnh trong một danh mục hoặc một thư mục theo tuần tự.

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Đa phương tin > biểu tượng nh.

2.

Nhấp vào một danh mục.

3.

Bấm phím

> Xem trình chiếu.

Để đóng trình chiếu, hãy bấm phím

.