Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Nói chuyện riêng với một số liên lạc trong một cuộc gọi hội nghị

background image

Nói chuyện riêng với một số liên lạc trong một cuộc gọi hội nghị

Trước khi bn bt đu: Bạn chỉ có thể thực hiện tác vụ này nếu bạn thực hiện cuộc gọi hội nghị bằng cách gọi các số liên lạc
khác và cùng tham gia cuộc gọi, chứ không thể thực hiện được tác vụ này khi bạn tạo cuộc họp cuộc gọi hội nghị trong lịch
của điện thoại thông minh.

1.

Trong khi gọi, hãy bấm phím

> Tách cuc gi.

2.

Nhấp vào một số liên lạc.

Để quay trở lại cuộc gọi hội nghị, hãy bấm phím

> Tham gia hi ngh.