Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Rời cuộc gọi hội nghị

background image

Rời cuộc gọi hội nghị

Trước khi bn bt đu: Bạn chỉ có thể thực hiện thao tác này khi bạn thực hiện cuộc gọi hội nghị bằng cách kết hợp các
cuộc gọi với nhau, và không thể nếu bạn tạo cuộc họp cuộc gọi hội nghị trong lịch.
Nếu bạn thực hiện cuộc gọi hội nghị, bạn có thể rời cuộc gọi hội nghị và cuộc gọi tiếp tục không có bạn. Tùy thuộc vào nhà
cung cấp dịch vụ không dây, tính năng này có thể không được hỗ trợ.

Trong một cuộc gọi hội nghị, hãy bấm phím

> Chuyn hoặc Chuyn nhanh.