Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Bật âm bấm phím

background image

Bật âm bấm phím

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Nhp văn bn và ngôn ng > Bàn phím.

3.

Chọn hộp chọn Âm bm phím.

4.

Bấm phím

> Lưu.