Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Gửi hoặc xóa chứng chỉ hoặc khóa PGP

background image

Gửi hoặc xóa chứng chỉ hoặc khóa PGP

Khi bạn gửi chứng chỉ hoặc khóa PGP, điện thoại thông minh BlackBerry sẽ gửi khóa chung, chứ không gửi khóa riêng
tương ứng.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Bo mt > Cài đt bo mt nâng cao > Chng ch hoặc Khóa PGP.

3.

Chọn chứng chỉ hoặc khóa PGP.

• Để gửi chứng chỉ hoặc khóa PGP, hãy bấm phím

> Gi qua email hoặc Gi qua PIN.

• Để xóa chứng chỉ hoặc khóa PGP, hãy bấm phím

> Xóa.