Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Nhập chứng chỉ hoặc khóa PGP từ thẻ nhớ ngoài

background image

Nhập chứng chỉ hoặc khóa PGP từ thẻ nhớ ngoài

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Bo mt > Cài đt bo mt nâng cao > Chng ch hoặc Khóa PGP.

3.

Bấm phím

> Nhp chng chthnhngoài hoặc Nhp khóa PGP thnhngoài.

4.

Chọn chứng chỉ hoặc khóa PGP bạn muốn nhập.

5.

Bấm phím

> Nhp chng ch hoặc Nhp khóa PGP.

Để xem chứng chỉ hoặc khóa PGP, hãy chọn chứng chỉ hoặc khóa PGP. Bấm phím

> Xem chng ch hoặc Xem khóa

PGP.