Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Giới thiệu về trạng thái tin cậy và quyền cho các ứng dụng của bên thứ ba

background image

Giới thiệu về trạng thái tin cậy và quyền cho các ứng dụng của bên thứ ba

Bạn hoặc người quản trị của bạn có thể cài các quyền kiểm soát cách các ứng dụng của bên thứ ba trên điện thoại thông

minh BlackBerry tương tác với các ứng dụng khác trên điện thoại thông minh của bạn. Ví dụ, bạn có thể kiểm soát việc cho

phép các ứng dụng của bên thứ ba truy cập vào dữ liệu hoặc Internet, thực hiện cuộc gọi, hoặc theo dõi vị trí của bạn. Một

số ứng dụng yêu cầu quyền cụ thể để hoạt động.
Nếu bạn đã thêm ứng dụng của bên thứ ba vào điện thoại thông minh của mình, điện thoại thông minh của bạn được thiết kế

để ngăn không cho ứng dụng này gửi hoặc nhận dữ liệu mà bạn không biết. Lần đầu khi bạn mở một ứng dụng của bên thứ

ba, bạn có thể được nhắc có tin tưởng ứng dụng hoặc cài quyền cho ứng dụng không. Nếu bạn tin cậy ứng dụng, điện thoại

thông minh của bạn sẽ cài hầu hết các quyền cho ứng dụng đó thành Cho phép. Bạn có thể thay đổi quyền cho một ứng

dụng cụ thể hoặc tất cả các ứng dụng trong tùy chọn điện thoại thông minh.

Hướng dẫn sử dụng

Bảo mật

355