Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Tắt tự động sao lưu và khôi phục dữ liệu lưu trữ khóa

background image

Tắt tự động sao lưu và khôi phục dữ liệu lưu trữ khóa

Theo mặc định, các mục trong lưu trữ khóa trên điện thoại thông minh BlackBerry của bạn được sao lưu hoặc khôi phục khi
bạn sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu điện thoại thông minh của mình. Vì lý do bảo mật, nếu bạn không muốn sao lưu khóa
riêng của bạn vào máy tính hoặc khôi phục khóa riêng của bạn từ máy tính, bạn có thể tắt tính năng tự động sao lưu và khôi
phục của dữ liệu lưu trữ khóa.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Bo mt > Cài đt bo mt nâng cao > Lưu trkhóa.

3.

Bỏ chọn hộp chọn Cho phép sao lưu/Khôi phc lưu trkhóa.

4.

Bấm phím

> Lưu.

Để bật tính năng tự động sao lưu và khôi phục dữ liệu lưu trữ khóa, hãy chọn hộp chọn Cho phép sao lưu/Khôi phc lưu tr
khóa.