Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Sử dụng chứng chỉ để xác thực thẻ thông minh của bạn

background image

Sử dụng chứng chỉ để xác thực thẻ thông minh của bạn

Trước khi bn bt đu: Để thực hiện thao tác này, bạn phải sử dụng thẻ thông minh và mật khẩu để mở khóa điện thoại
thông minh BlackBerry của bạn.
Nếu bạn sử dụng chứng chỉ để xác thực thẻ thông minh, chứng chỉ sẽ xác thực thẻ thông minh của bạn bất cứ khi nào bạn
sử dụng thẻ thông minh để mở khóa điện thoại thông minh.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Bo mt > Mt khu.

3.

Nếu cần, hãy thay đổi trường Xác thc người dùng thành Ththông minh.

4.

Thay đổi trường Chng chxác thc.

5.

Bấm phím

> Lưu.

Để dừng sử dụng chứng chỉ để xác thực thẻ thông minh, hãy đổi trường Chng chxác thc thành Không có gì.