Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Thay đổi thông tin BlackBerry ID của bạn.

background image

Thay đổi thông tin BlackBerry ID của bạn.

Bạn có thể thay đổi tên hiển thị, câu hỏi và câu trả lời bảo mật, cũng như mật khẩu. Bạn có thể thay đổi thông tin BlackBerry
ID của bạn từ một máy tính hoặc trên điện thoại thông minhBlackBerry chạy BlackBerry 7. Tùy thuộc vào ứng dụng, bạn
cũng có thể thay đổi thông tin của bạn từ trong ứng dụng sử dụng BlackBerry ID.

1.

Thực hiện một trong những thao tác sau:
• Từ một máy tính, hãy truy cập vào

www.blackberry.com/blackberryid

.

• Trên màn hình chính điện thoại thông minh BlackBerry, hãy nhấp Tùy chn > Đin thoi > BlackBerry ID.

2.

Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Hướng dẫn sử dụng

BlackBerry ID

258