Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Bật hoặc tắt công nghệ Bluetooth

background image

Bật hoặc tắt công nghệ Bluetooth

Nếu bạn thử thực hiện một hành động bằng công nghệ Bluetooth, bạn có thể được nhắc bật công nghệ Bluetooth. Trong
một số trường hợp, như khi sử dụng công nghệ NFC, điện thoại thông minh BlackBerry sẽ tự động bật công nghệ Bluetooth.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp vào biểu tượng Qun lý kết ni.
• Để bật công nghệ Bluetooth, hãy chọn hộp chọn Bluetooth.
• Để tắt công nghệ Bluetooth, hãy bỏ chọn hộp chọn Bluetooth.