Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Gửi một trang web bằng BlackBerry Tag

background image

Gửi một trang web bằng BlackBerry Tag

Bạn có thể sử dụng BlackBerry Tag để gửi một trang web đang mở trên trình duyệt của bạn.

Hướng dẫn sử dụng

Công nghệ NFC

298

background image

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyt.

2.

Điều hướng tới trang web.

3.

Đặt thẳng hàng mặt sau điện thoại thông minh BlackBerry của bạn với mặt sau của một thiết bị hỗ trợ NFC khác.