Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Xem danh sách địa chỉ liên hệ khác

background image

Xem danh sách địa chỉ liên hệ khác

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Danh b.

2.

Bấm phím

> Chn sliên lc.

3.

Nhấp vào một danh sách địa chỉ liên hệ.