Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Định dạng thẻ nhớ hoặc lưu trữ đa phương tiện tích hợp

background image

Định dạng thẻ nhớ hoặc lưu trữ đa phương tiện tích

hợp

Tùy vào kiểu điện thoại thông minh BlackBerry, bạn có thể không định dạng được bộ nhớ trong trên điện thoại thông minh
của bạn.
THN TRNG: Nếu bạn định dạng thẻ nhớ hoặc lưu trữ đa phương tiện tích hợp, tất cả dữ liệu đã lưu vào thẻ nhớ hoặc lưu
trữ đa phương tiện tích hợp sẽ bị xóa. Research In Motion khuyên bạn thường xuyên tạo và lưu tập tin sao lưu trên máy tính
của bạn, đặc biệt trước khi bạn cập nhật bất kỳ phần mềm nào. Giữ một tập tin sao lưu cập nhật trên máy tính có thể cho
phép bạn khôi phục dữ liệu trên điện thoại thông minh nếu điện thoại thông minh của bạn bị mất, bị đánh cắp hoặc hỏng bởi
một sự cố không lường trước.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Đin thoi > Lưu tr.

3.

Bấm phím

> Đnh dng.

4.

Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.