Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Thay đổi nhạc chuông, thông báo, lời nhắc hoặc cảnh báo

background image

Thay đổi nhạc chuông, thông báo, lời nhắc hoặc cảnh

báo

Trong mọi cấu hình âm thanh, bạn có thể thay đổi nhạc chuông hoặc âm thông báo bằng một tập tin âm thanh lưu trong thẻ
nhớ ngoài hoặc bộ nhớ trong của điện thoại thông minh BlackBerry của bạn. Bạn cũng có thể thay đổi tùy chọn âm lượng,
thông báo trong cuộc gọi, đèn LED và rung trong tất cả các cấu hình. Không thể thay đổi cấu hình Tắt tất cả cảnh báo.

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Cu hình âm thanh và cnh báo.

2.

Nhấp Thay đi âm thanh và cnh báo > Âm thanh cho cu hình đã chn.
• Để thay đổi nhạc chuông hoặc âm lượng chuông, hãy nhấp vào Đin thoi.
• Để thay đổi trình thông báo hoặc nhắc nhở, hãy nhấp để mở rộng một mục. Nhấp vào một tùy chọn.

3.

Trong trường Nhc chuông, Âm thông báo, hoặc Âm nhc nh, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:
• Nhấp một nhạc chuông.
• Để sử dụng một bài hát trên điện thoại thông minh hoặc thẻ nhớ ngoài, hãy nhấp Tt cnhc. Tìm và nhấp vào một

bài hát.

• Để sử dụng ghi chú thoại mà bạn đã ghi, hãy nhấp Tt ccác ghi chú thoi. Tìm và nhấp một ghi chú thoại.
• Để sử dụng một cảnh báo đã tải sẵn, hãy nhấp Tt ccnh báo. Tìm và nhấp một cảnh báo.

4.

Bấm phím

> Lưu.

Thông tin liên quan

Tôi không thể thay đổi số lần điện thoại thông minh của tôi đổ chuông,

84

Thêm hoặc xóa cảnh báo số liên lạc,

164