Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Bật, tắt, hoặc kiểm tra trạng thái của kết nối mạng

background image

Bật, tắt, hoặc kiểm tra trạng thái của kết nối mạng

Bạn nên tắt kết nối mạng ở một số nơi nhất định, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong bệnh viện. Để biết thêm thông tin,
hãy xem cuốn sách nhỏ chứa Thông tin về an toàn và sản phẩm dành cho điện thoại thông minh BlackBerry của bạn.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp vào biểu tượng Qun lý kết ni.
• Để bật kết nối mạng, hãy chọn hộp chọn cạnh loại kết nối.
• Để ngắt kết nối mạng, hãy bỏ chọn hộp chọn cạnh loại kết nối.
• Để bật kết nối không dây bạn đã bật trước đó, hãy nhấp vào Khôi phc kết ni.

Hướng dẫn sử dụng

Quản lý kết nối

270

background image

• Để kiểm tra trạng thái của kết nối mạng, hãy nhấp Trng thái dch v.

Thông tin liên quan

Tôi không thể kết nối với mạng di động,

269

Tôi không thể kết nối vào mạng Wi-Fi,

278