Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Cài đặt chứng chỉ gốc lên điện thoại thông minh của bạn

background image

Cài đặt chứng chỉ gốc lên điện thoại thông minh của bạn

Bạn có thể không kết nối được với một số mạng Wi-Fi cho đến khi bạn cài đặt chứng chỉ gốc lên điện thoại thông minh
BlackBerry của mình. Bạn có thể cài đặt chứng chỉ gốc lên máy tính của bạn và sau đó sử dụng BlackBerry Desktop
Software để đồng bộ hóa chứng chỉ gốc giữa điện thoại thông minh và máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem
mục Trợ giúp trong BlackBerry Desktop Software, hoặc liên hệ với người quản trị.