Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Ẩn tập tin hoặc thư mục

background image

n tập tin hoặc thư mục

Để xem một tập tin hoặc thư mục sau khi bạn ẩn nó, bạn phải nhớ vị trí của tập tin hoặc thư mục đó.

Hướng dẫn sử dụng

Tập tin và file đính kèm

136

background image

1.

Trên Màn hình chính, hãy nhấp thư mục có chứa tập tin hoặc thư mục bạn muốn ẩn.

2.

Bấm phím

> Khám phá.

3.

Tìm và chọn tập tin hoặc thư mục bạn muốn ẩn.

4.

Bấm phím

> Đc tính.

5.

Chọn hộp chọn n.

6.

Nhấp OK.

Sau khi bạn ẩn một tập tin hoặc thư mục, bạn sẽ không còn có thể nhìn thấy chúng trên điện thoại thông minh BlackBerry
của mình.

Thông tin liên quan