Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Xem tập tin hoặc thư mục ẩn

background image

Xem tập tin hoặc thư mục ẩn,

137

Xem tập tin hoặc thư mục ẩn

Bạn có thể xem các tập tin hoặc thư mục mà bạn đã ẩn.

1.

Trên Màn hình chính, hãy nhấp thư mục có chứa tập tin hoặc thư mục mà bạn đã ẩn.

2.

Bấm phím

> Khám phá.

3.

Duyệt đến thư mục có chứa tập tin hoặc thư mục mà bạn đã ẩn.

4.

Bấm phím

> Hin thmc đã n.

Thông tin liên quan

n tập tin hoặc thư mục,

136