Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Tìm kiếm tập tin được lưu trên điện thoại thông minh của bạn

background image

Tìm kiếm tập tin được lưu trên điện thoại thông minh của bạn

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Đa phương tin.

2.

Bấm phím

> Khám phá.

3.

Tìm tập tin đó.

Để xem tập tin, hãy nhấp vào tập tin. Tùy thuộc vào loại tập tin, tập tin có thể không xuất hiện theo định dạng gốc.

Thông tin liên quan

Tôi không thể tìm thấy các tập tin đã được gửi cho tôi qua kết nối Bluetooth,

295