Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Thay đổi, ưu tiên, hoặc xóa bộ lọc email

background image

Thay đổi, ưu tiên, hoặc xóa bộ lọc email

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Thư tín.

2.

Bấm phím

> Tùy chn > Blc email.

3.

Chọn một bộ lọc email.

4.

Bấm phím

.

• Để thay đổi bộ lọc email, hãy nhấp Chnh sa. Thay đổi các tùy chọn cho bộ lọc email. Bấm phím

> Lưu.

• Để ưu tiên bộ lọc email, hãy nhấp Chuyn. Nhấp vào vị trí mới.
• Để xóa bộ lọc email, hãy nhấp Xóa.

Hướng dẫn sử dụng

Tin nhắn

102