Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Cài đặt địa chỉ email

background image

Cài đặt địa chỉ email

1.

Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đt.

2.

Trong mục Cài đt, hãy nhấp biểu tượng Tài khon email.

3.

Thực hiện theo các màn hình để cài đặt địa chỉ email. Khi địa chỉ email được cài đặt đúng, bạn sẽ nhận được một thư

xác nhận. Để xem và quản lý email, trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Tin nhn.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, bạn có thể nhìn thấy các tùy chọn sau đây. Nếu đúng như vậy, hãy chọn một trong các tùy
chọn đó.

• Tài khon email internet: Sử dụng tùy chọn này để kết hợp điện thoại thông minh BlackBerry của bạn với một hoặc

nhiều tài khoản email hiện có (ví dụ, Windows Live Hotmail) hoặc để tạo một địa chỉ email mới cho điện thoại thông minh
của bạn.

• Tài khon công ty: Nếu người quản trị của bạn đã cung cấp cho bạn mật khẩu kích hoạt tài khoản công ty, hãy sử dụng

tùy chọn này để kết hợp điện thoại thông minh của bạn với tài khoản email của công ty bằng cách sử dụng BlackBerry
Enterprise Server.

Hãy thử ngay bây giờ!

Nếu bạn đang tìm cách cài đặt một tài khoản email internet (ví dụ, Windows Live Hotmail hoặc Google Mail) hoặc một địa
chỉ email mới cho điện thoại thông minh của bạn và không nhìn thấy tùy chọn này, hãy liên hệ với người quản trị hoặc nhà
cung cấp dịch vụ không dây của bạn.
Thông tin liên quan