Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Ký hoặc mã hóa tin nhắn

background image

ký và mã hóa tin nh

n

Nếu tài khoản email của bạn sử dụng BlackBerry Enterprise Server hỗ trợ tính năng này, bạn có thể ký kỹ thuật số hoặc mã

hóa tin nhắn để thêm mức bảo mật khác vào email và tin nhắn PIN mà bạn gửi từ điện thoại thông minh BlackBerry của

mình. Chữ ký kỹ thuật số được thiết kế để giúp người người nhận xác minh tính xác thực và tính toàn vẹn của tin nhắn mà

bạn gửi. Khi bạn ký kỹ thuật số một tin nhắn bằng cách sử dụng khóa riêng của mình, người nhận sẽ sử dụng khóa chung

của bạn để xác minh rằng tin nhắn do bạn gửi và tin nhắn chưa bị thay đổi.
Mã hóa được thiết kế để giữ bí mật tin nhắn. Khi bạn mã hóa một tin nhắn, điện thoại thông minh của bạn sẽ sử dụng khóa

chung của người nhận để mã hóa tin nhắn. Người nhận sẽ sử dụng khóa riêng của họ để giải mã tin nhắn.
Để gửi một tin nhắn PIN được mã hóa, bạn phải có mã PIN và địa chỉ email cho số liên lạc trong danh sách địa chỉ liên hệ.

Điện thoại thông minh của bạn sử dụng địa chỉ email trong danh sách liên lạc để tìm khóa PGP hoặc chứng chỉ cho số liên

lạc.

Ký ho

c mã hóa tin nh

n

Bạn có thể ký hoặc mã hóa email và tin nhắn PIN.
Nếu bạn sử dụng PGP Universal Server, người quản trị của bạn có thể đã đặt các tùy chọn để PGP Universal Server luôn ký
hoặc mã hóa các tin nhắn của bạn.

1.

Khi soạn một tin nhắn, hãy thay đổi trường Mã hóa.

2.

Nếu cần, hãy thay đổi trường Phân loi.

3.

Để thay đổi chứng chỉ bạn sử dụng để gửi tin nhắn, hãy bấm phím

> Tùy chn.

• Để thay đổi chứng chỉ ký hoặc mã hóa, hãy thay đổi trường Chng ch.

Hướng dẫn sử dụng

Tin nhắn

118

background image

• Để mã hóa tin nhắn chỉ sử dụng chứng chỉ của người nhận, trong mục Tùy chn mã hóa, hãy đổi trường Chng ch

thành Không có gì.

• Để gửi tin nhắn không bao gồm chứng chỉ của bạn, hãy đổi trường Bao Gm Chng Ch thành Không.

Nếu bạn đổi trường Chứng chỉ thành Không có gì, bạn không thể đọc tin nhắn sau khi đã gửi.
Nếu bạn mã hóa tin nhắn và các khóa không có cho tất cả những người nhận, bạn có thể nhấp Gửi lên máy chủ để gửi tin
nhắn cho PGP Universal Server. Nếu PGP Universal Server tìm thấy khóa, máy chủ sẽ mã hóa tin nhắn. Nếu không, máy chủ
có thể gửi tin nhắn dưới dạng thuần văn bản.

Thông tin liên quan

Một số tùy chọn ký và mã hóa không có trên điện thoại thông minh của tôi,

126

Mã hóa tin nh

n đ

ượ

c b

o v

b

i S/MIME ho

c PGP b

ng mã khóa

Theo mặc định, điện thoại thông minh BlackBerry của bạn sử dụng chứng chỉ hoặc khóa PGP của mình để mã hóa thư.

1.

Khi soạn thư, hãy đổi trường Mã hóa thành một tùy chọn có sử dụng mã hóa.

2.

Bấm phím

> Tùy chn.

3.

Trong mục Mã hóa, hãy chọn hộp chọn Sdng mã hóa da trên mt khu hoặc hộp chọn Sdng mã hóa thông

thường.

4.

Bấm phím

> Lưu.

Bằng cách sử dụng phương pháp bảo mật, hãy để người nhận biết mã khóa là gì.

Đính kèm ch

ng ch

ho

c khóa PGP vào m

t tin nh

n

Bạn có thể đính kèm chứng chỉ hoặc khóa PGP vào email và tin nhắn PIN.

1.