Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Tải về chứng chỉ hoặc khóa PGP được sử dụng để ký hoặc mã hóa tin nhắn

background image

> Ti vchng chca người gi hoặc Ti khóa PGP ca người gi.

3.

Xác định điều kiện tìm kiếm.

4.

Bấm phím

> Tìm kiếm.

5.

Nhấp vào chứng chỉ hoặc khóa PGP.

Hướng dẫn sử dụng

Tin nhắn

119

background image

6.

Nhấp Thêm vào lưu trkhóa.

Thêm ch

ng ch

ho

c khóa PGP t

m

t tin nh

n

Nếu bạn đã đăng ký với PGP Universal Server, bạn không thể thêm khóa PGP từ tin nhắn.

1.

Trong một tin nhắn, hãy chọn chỉ báo chữ ký số.

2.

Bấm phím

.

• Để nhập chứng chỉ hoặc khóa PGP, hãy nhấp vào Nhp chng ch hoặc Nhp khóa PGP.
• Để nhập và tin cậy chứng chỉ hoặc khóa PGP, hãy nhấp Tin cy chng ch hoặc Tin cy khóa PGP.

Thêm ch

ng ch

ho

c khóa PGP t

m

t ph

n đính kèm

Nếu bạn đã đăng ký với PGP Universal Server, bạn không thể thêm khóa PGP từ phần đính kèm.

1.

Trong một tin nhắn, hãy nhấp vào phần đính kèm chứa chứng chỉ hoặc khóa PGP PGP ở cuối tin nhắn.

2.