Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Xem thông tin mã hóa cho một tin nhắn được mã hóa yếu

background image

Xem thông tin mã hóa cho m

t tin nh

n đ

ượ

c mã hóa y

ế

u

1.

Trong một tin nhắn được mã hóa yếu, hãy chọn chỉ báo trạng thái mã hóa.

2.

Bấm phím

> Chi tiết mã hóa.