Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Giới thiệu về tin nhắn được mã hóa tự nhiên IBM Lotus Notes

background image

Tin nhắn được mã hóa tự nhiên IBM Lotus Notes
Giới thiệu về tin nhắn được mã hóa tự nhiên IBM Lotus Notes

Nếu tài khoản email của bạn sử dụng BlackBerry Enterprise Server hỗ trợ tính năng này, bạn có thể gửi và nhận tin nhắn

trên điện thoại thông minh BlackBerry sử dụng mã hóa tự nhiên IBM Lotus Notes. Khi bạn gửi hoặc nhận tin nhắn được mã

hóa tự nhiên IBM Lotus Notes, bạn có thể được yêu cầu nhập vào mật khẩu ID IBM Lotus Notes.
Trước khi bạn có thể gửi hoặc nhận các tin nhắn được mã hóa tự nhiên IBM Lotus Notes, bạn hoặc người quản trị của bạn có

thể cần nhập dữ liệu tập tin ID của IBM Lotus Notes bằng cách sử dụng Lotus iNotes (trước đây được biết đến là Web Access

IBM Lotus Domino). Máy tính của bạn phải chạy IBM Lotus Notes phiên bản 7.0 trở lên với một tài khoản email trên một

máy chủ IBM Lotus Domino phiên bản 7.0 trở lên.