Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Trả lời hay chuyển tiếp email hoặc tin nhắn PIN

background image

Trả lời hay chuyển tiếp email hoặc tin nhắn PIN

Trong tin nhắn, hãy bấm phím

.

• Để trả lời một tin nhắn, hãy nhấp Trli hoặc Trli tt c.
• Để chuyển tiếp một tin nhắn, hãy nhấp Chuyn tiếp hoặc Chuyn tiếp dưới dng.

Thông tin liên quan

Tôi không thể gửi tin nhắn,

43