Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Đổi tên kênh tin nhắn quảng bá

background image

Đổi tên kênh tin nhắn quảng bá

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Đin thoi > Cài đt hthng nâng cao > Tin nhn qung bá.

3.

Trong mục Kênh, chọn một kênh tin nhắn quảng bá.

4.

Bấm phím

> Cài bit danh.

5.

Nhập tên cho kênh tin nhắn quảng bá.

6.

Nhấp OK.

7.

Bấm phím

> Lưu.