Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Dừng nhận tin nhắn từ một kênh tin nhắn quảng bá

background image

Dừng nhận tin nhắn từ một kênh tin nhắn quảng bá

Trước khi bn bt đu: Kiểm tra và đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn không sử dụng kênh tin nhắn
quảng bá để quản lý các dịch vụ, chẳng hạn như các mức giá ưu tiên, dựa vào vị trí của bạn.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Đin thoi > Cài đt hthng nâng cao > Tin nhn qung bá.

3.

Trong mục Kênh, chọn một kênh tin nhắn quảng bá.

4.

Bấm phím

.

• Để dừng nhận tin nhắn từ kênh tin nhắn quảng bá, hãy nhấp vào Tt.
• Để xóa kênh tin nhắn quảng bá, hãy nhấp Xóa kênh.