Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Bật phím tắt trình duyệt

background image

Bật phím tắt trình duyệt

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyt.

2.

Hướng dẫn sử dụng

Trình duyệt

168

background image

Bấm phím

> Tùy chn.

3.

Trong mục Chung, hãy chọn hộp chọn Bt phím tt bàn phím.

4.

Bấm phím

> Lưu.

Thông tin liên quan

Phím tắt: Trình duyệt,

59