Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Thay đổi nơi ứng dụng bạn tải về xuất hiện

background image

Thay đổi nơi ứng dụng bạn tải về xuất hiện

Để tìm các ứng dụng đã tải về dễ dàng hơn, bạn có thể cài các ứng dụng này xuất hiện trong một thư mục nhất định bao gồm
các thư mục bạn tạo.

1.

Trên màn hình chính, hãy bấm phím

> Tùy chn.

2.

Thay đổi trường Thư mc ti v.

3.

Bấm phím

> Lưu.

Hướng dẫn sử dụng

Trợ giúp nhanh

25